Методика діагностики емоцій­ної спрямованості - Моніторинг індивідуального розвитку особистості підлітка під моніторингом...


^ Методика діагностики емоцій­ної спрямованості

Дає змогу ви­значити го­ловний тип емоцій під­літка.

Матері­альне забез­печення: бланки «Тест ВЕС» (визначення емоційної спрямова­ності), ключ від тесту, аркуш паперу.


Інструкція: Виконайте, будь ласка, в указаній послідовності наступні завдання:

1. Уважно прочитайте перелік переживань, що наводяться нижче, і запишіть номер того з них, яке ви більше всього любите відчувати. Якщо цілком упевнені у правиль­ності своєї відповіді, обведіть за­писаний номер колом.

2. Решту номерів розташуйте в рядок у порядку переважання від найбільш приємного до найменш приємного. Необхідно включити всі номери.

3. Відділіть вертикальною рис­кою номери тих емоцій, яким явно віддається перевага.

Зразок: 9 8 7 4 6 5 2 | 1 10 3

Перелік переживань

1. Почуття незвичайного, таєм­ничого, невідомого, яке з'являєть­ся в незнайомій місцевості.

2. Радісне хвилювання, нетер­плячість під час придбання нових речей, предметів колекціонування, задоволення від думки, що скоро їх стане ще більше.

3. Радісне збудження, піднесен­ня, захопленість, коли робота йде добре, коли бачиш, що домагаєш­ся успішних результатів.

4. Задоволення, гордість, підне­сення духу, коли можеш довести свою цінність як особистість або перевагу над суперниками, коли тобою щиро захоплюються.

5. Веселість, безтурботність, добре фізичне самопочуття, насо­лода від смачної їжі, відпочинку, невимушеної атмосфери безпеки і безтурботності життя.

6. Почуття радості і задоволен­ня, коли вдається зробити щось приємне дорогим для тебе людям.

7. Гарячий інтерес, насолода у пізнанні нового, у знайомстві з вражаючими науковими фактами. Радість та глибоке задоволення в осягненні суті явищ, підтвер­дженні ваших здогадів і уявлень.

8. Бойове збудження, почуття ризику, захоплення ним, азарт, гострі відчуття в хвилину бороть­би, небезпеки.

9. Радість, хороший настрій, симпатія, вдячність, коли спілкуєш­ся з людьми, яких поважаєш та любиш, коли бачиш дружбу і взає­морозуміння, коли сам одержуєш схвалення з боку інших людей.

10. Своєрідне солодке почуття, що виникає у сприйнятті природи чи музики, віршів та інших творів мистецтва.

Ключ до тесту:

1 — романтичні емоції;

2 — акзитивні;

3 — праксичні;

4 — глоричні;

5 — оністичні;

6 — альтруїстичні;

7 — гностичні;

8 — пугнічні;

9 — комунікативні;

10 — естетичні.


^ МОНІТОРИНГ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ ПІДЛІТКА


Характер — це комплекс ста­лих психічних властивостей люди­ни, що виявляється в її поведінці та діяльності, у ставленні до су­спільства, до праці, до колективу, до самої себе.

Радянські психологи виділяють у структурі характеру дві великі групи характерологічних рис. До першої належать риси, що відоб­ражають ідейно-моральну спрямо­ваність особистості, патріотизм, принциповість, правдивість, дис­циплінованість тощо. Другу групу складають характерологічні особ­ливості людини, у яких виражено її емоційно-вольові та інтелекту­альні риси: мужність, сміливість, рішучість, наполегливість, розсуд­ливість тощо.


^ Методика «Коротка абетка рис характеру»

Матеріальне забезпечення: ар­куш паперу з коротким переліком рис характеру.

Процедура проведення:

Перед вами список рис харак­теру, які трапляються найчастіше. Ваше завдання — вибрати з цього списку не менше п'яти і не більше десяти рис, які, на вашу думку, най­більше визначають ваш характер, і вписати їх у стовпчик. Якщо ви вважаєте, що вам властива риса характеру, якої немає в списку, то після виписаних під рискою рис допишіть її.

Перелічіть риси свого харак­теру, пронумеруйте їх зліва від першої найбільш вам властивої в порядку зменшення. Після вико­нання завдання потрібно буде розповісти, на основі яких фак­торів своєї діяльності ви вважає­те ту чи іншу рису властивою ва­шому характерові.

Самооцінку бажано порівняти з оцінкою характеру учня, даною двома-трьома особами, що його добре знають.

^ Коротка абетка рис характеру:

Акуратність, активність, альтруїстичність, апатичність.

Безвілля, безкорисливість, безтур­ботність, безсоромність, безприн­ципність, безстрашність, безтактність, безхарактерність, безцеремонність, безініціативність, боязкість.

Ввічливість, великодушність, вірність, веселість, владолюбство, вразливість, витривалість.

Гордість, гарячковість, гру­бість, гуманність.

Далекоглядність, дволикість, делікатність, діловитість, деспотичність, дисциплінованість, доб­розичливість, доброта, довір­ливість.

Жадібність, жорстокість, жит­тєрадісність.

Заздрісність, зарозумілість.

Ідейність, ініціативність, інте­лігентність.

Колективізм, критичність.

Легковірність, легкодумність, лицемірство, лукавість.

Меланхолійність, мрійливість, мовчазність, м'якість.

Наївність, насмішливість, напо­легливість, недбалість, неуважність, незворушність, недовірливість, не­залежність, некритичність, непрак­тичність, невибагливість, не­рішучість, нетерпимість.

Образливість, об'єктивність, організованість, обережність.

Пасивність, песимістичність, підозріливість, постійність, привітність, принциповість, пунк­туальність, педантизм.

Рішучість.

Самолюбство, самостійність, самовпевненість, стриманість, скромність, сміливість, ста­ранність.

Тактовність, терпимість.

Флегматичність.

Халатність, хвалькуватість, хитрість, хоробрість.

Цілеспрямованість.

Чесність.

Егоїстичність, експансивність.
4516801076390034.html
4516922611468871.html
4517087783102266.html
4517165831418644.html
4517258548680968.html