Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя - страница 2

^ Використання мовних засобів у навчальній діяльності з певною стилістичною метою.
Застосування загальнонавчальних умінь у різних ситуаціях, зокрема нестандартних.

Розробка й реалізація комунікативних стратегій і тактик в інтерактивній діяльності.

Самоорганізація, самодисципліна в навчанні і творчості.


11 клас

(35 год, 1 год. на тиждень)

^ Мовленнєва змістова лінія

(20 год.)

Зміст навчання


Основні вимоги до рівня знань, умінь і навичок учнів


^ КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

І КОМУНІКАЦІЯ (3 год.)

Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування.

Дотримання ознак культури мовлення – важлива передумова ефективної комунікації.

Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.

Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду (засобу передачі інформації) в комунікації.

Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації.

^ Основи риторики (5 год.)

Риторика як наука й мистецтво: наука про переконливе, впливове, ефективне мовлення; мистецтво самореалізації мовної особистості.

Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.

Підготовка промови: систематична підготовка і підготовка до конкретного виступу. Вибір теми, цільова установка, характеристика аудиторії, добір матеріалу, його систематизація, відбір аргументів, виклад теми, контроль і корекція виступу, аналіз власної діяльності і поведінки аудиторії.

Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.


^ ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сприйняття чужого мовлення


Аудіювання (2 год.)

Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.


Читання ( 2 год.)

Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Визначення пізнавальної цінності прочитаного.

Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту.


^ Створення власного мовлення

Говоріння ( 2 год.)

Монологічне мовлення.

Види робіт:

Переказ тексту на професійну тему із творчим завданням.

^ Діалогічне мовлення.

Види робіт:

Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему.

Виступ на семінарах, зборах, конференціях.

Переговори


Письмо (5 год.)

Види робіт:

Звіт про виконану роботу. Переказ із творчим завданням.

Конспект публічного виступу.

Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух.

Стаття

Відгук про телепередачу.

Твір на морально-етичну тему

Ділові папери

Протокол

Витяг із протоколу

^ Переклад (1 год.)

Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом.


Учень:


знає поняття комунікації, ділового спілкування;

дотримується вимог культури мовлення з метою ефективної комунікації;

моделює ситуації професійного спілкування з дотриманням етики професійного спілкування;


знає особливості міжкультурної комунікації, ураховує їх під час спілкування;


уникає й виправляє комунікативні помилки під час спілкування.


Учень:

знає відомості про риторику як науку й мистецтво, усвідомлює роль риторики в самореалізації особистості;

знає основні відомості про зародження, розвиток риторики, роль риторики в житті суспільства й окремої людини;

розуміє залежність мовленнєвої поведінки людини від сприйняття картини світу за допомогою мовних одиниць;

аналізує мовленнєву ситуацію, умови спілкування, поведінку учасників спілкування;

володіє голосом, правильною артикуляцією, невербальними засобами з метою реалізації мети спілкування й активізації уваги слухачів, правильно вибирає місце для виступу, відстань до слухачів;

здійснює систематичну підготовку до висловлювань та підготовку до конкретного виступу; правильно обирає тему, визначає цільову настанову, добирає мовний матеріал, розташовує його в певній послідовності;

проголошує промову, слідкує за реакцією слухачів, коригує виступ у разі потреби;


сприймає усне мовлення за допомогою слуху;

складає план почутого, тези, робить тематичні виписки, визначає стиль, тип, жанр мовлення;


сприймає писемне мовлення за допомогою зору;

удосконалює навички різних способів читання;

визначає актуальну інформацію в прочитаному, засвоює її;

аналізує зміст, структуру, мовне оформлення тексту;

удосконалює навички різних способів читання.


створює власні діалогічні й монологічні висловлювання відповідно до прийнятих вимог, аналізує, удосконалює власне мовлення,


коригує усні виступи залежно від реакції аудиторії.


виконує письмові роботи відповідно до українського правопису.


здійснює переклад текстів, добираючи відповідні темі й меті висловлювання мовні засоби.^ Мовна змістова лінія

(15 год.)


Зміст навчання


Основні вимоги до рівня знань, умінь і навичок учнів


^ ВСТУП (1 год.)

Українська мова у світі. Українська діаспора.

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ, ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ (9 год.)

Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми.

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень

Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.

Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз. Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування.

Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні.

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті.

Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Основні види переробки тексту.

^ Орфографічно-пунктуаційний практикум (4 год.)

Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм.


^ ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

(1 год.)
Усвідомлює роль української мови в світі, розвиток української мови в діаспорі;


визначає стилістичні особливості синтаксичних одиниць, аналізувати словосполучення і речення з погляду їх структури і комунікативного призначення, доречно використовує в усному й писемному мовленні словосполучення і речення; дотримується синтаксичних норм;

здійснює редагування тексту з пунктуаційними помилками;


здійснює синтаксичний і пунктуаційний аналіз речень з метою обґрунтування постановки розділових знаків;


використовує цитати у власному усному й писемному мовленні.


оперує основними поняттями лінгвістики тексту, переробляє тексти відповідно до визначеної мети;

виділяє в тексті складне синтаксичне ціле, здійснює актуальне (комунікативне) членування речення, визначає способи зв’язку речень у тексті;

аналізує тексти різних стилів, типів і жанрів; переробляє тексти відповідно до отриманого завдання.


удосконалює правописні уміння й навички, культуру писемного мовлення.


^ Соціокультурна змістова лінія

Орієнтовні теми з розвитку мовлення

Наша земля — Україна.

Українці у світі.

Українські народні промисли й ремесла

Права і обов’язки громадян.

Українська мова у світі.

Людина і Всесвіт.

Цікава людина.

Цікаві винаходи.

Внутрішня і зовнішня краса людини.

Культура ділового спілкування.

Мандрівки рідною землею.

„Ти знаєш, що ти людина?”

„Я вибрала долю собі сама”

Освіта. Наука. Культура.

Інтернет-комунікації.

Віртуальна мовна особистість.


Діяльнісна змістова лінія

4544655723243233.html
4544671222282800.html
4544720208434944.html
4544924114699475.html
4545030458262150.html